Upload tờ khai

Đưa tờ khai kiết xuất từ phần mềm HTKK lên hệ thống T-VAN