Sinh con, kê khai giảm trừ gia cảnh thế nào khi tính thuế TNCN?

Hỏi: Tôi sinh con vào tháng 01/2018, đến tháng 5/2018 tôi lập tờ kê khai đăng ký người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế Thu nhập cá nhân. Như vậy, khi quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2018, tôi sẽ được giảm trừ gia cảnh từ khi nào, tháng 01/2018 hay tháng 5/2018?

Đáp: Tiết c.2.2 và c.2.3, Điểm c.2, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn về thuế Thu nhập cá nhân quy định như sau:

“c.2) Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

c.2.2) Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế.

c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.”

Căn cứ quy định nêu trên bạn được tạm tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kể từ khi đăng ký, và khi quyết toán thuế bạn được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng, tức là được tính giảm trừ gia cảnh từ tháng 01/2018 – tháng bạn sinh con.

Phần mềm khai nộp thuế CyberTax