Nộp tờ khai

  • Ký điện tử vào tờ khai
  • Nộp tờ khai lên cơ quan Thuế