Người đã về hưu nhưng vẫn đi làm thêm thì tính thuế TNCN như thế nào?

Hỏi: Công ty tôi hiện đang ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với một số người lao động đã về hưu. Người lao động về hưu có khoản lương hưu 6 triệu đồng/tháng được Bảo hiểm xã hội chi trả. Công ty tôi trả tiền lương hàng tháng là 10 triệu đồng/tháng cho người lao động nghỉ hưu. Công ty tôi phải tính thuế TNCN cho người lao động này thế nào?

Đáp: Khoản k, Điểm 1, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập cá nhân quy định:

“k) Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội trả theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ Quỹ hưu trí tự nguyện.

Cá nhân sinh sống, làm việc tại Việt Nam được miễn thuế đối với tiền lương hưu được trả từ nước ngoài.”

Như vậy, khoản lương hưu của người lao động được quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả là khoản thu nhập được miễn thuế. Người lao động đã về hưu nhưng vẫn đi làm thêm thì vẫn được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc theo quy định.

Với mức lương hàng tháng 10 triệu đồng mà Công ty trả, nếu người lao động có một người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người lao động này không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (Mức giảm trừ 9 triệu + 3,6 triệu > mức thu nhập 10 triệu). Nếu không có người phụ thuộc thì người lao động phải nộp thuế Thu nhập cá nhân cho phần thu nhập vượt trên 9 triệu đồng/tháng.

Phần mềm khai nộp thuế CyberTax