Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /opt/webapps/cybertax.vn/content/themes/cybertax/functions.php on line 1103

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /opt/webapps/cybertax.vn/content/themes/cybertax/functions.php on line 1103
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI) SỐ 38/2019/QH14 ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA NGÀY 13/6/2019

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI) SỐ 38/2019/QH14 ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA NGÀY 13/6/2019

1. Bổ sung Cơ quan quản lý thuế: “Chi cục Thuế khu vực”  (Điểm a, Khoản 2, Điều 2) do hiện nay đã và đang tiến hành việc sáp nhập một số Chi cục Thuế quận, huyện thành các Chi cục Thuế khu vực.
            2. Bổ sung Chương X: Áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử (từ Điều 89 đến Điều 94).

3. Bổ sung Trách nhiệm trong Hợp tác quốc tế về thuế (Khoản 4, Điều 12).

“Thực hiện các biện pháp hỗ trợ thu thuế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên bao gồm:

– Đề nghị cơ quan quản lý thuế nước ngoài và các cơ quan có thẩm quyền thực hiện hỗ trợ thu thuế tại nước ngoài đối với các khoản nợ thuế tại Việt Nam mà người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp khi người nộp thuế không còn ở Việt Nam;

– Thực hiện hỗ trợ thu thuế theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế nước ngoài đối với các khoản nợ thuế phải nộp tại nước ngoài của người nộp thuế tại Việt Nam bằng biện pháp đôn đốc thu nợ thuế”.
             4. Bổ sungQuyền của Người nộp thuế (Điều 16)
           – Được nhận văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế của các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.
          – Được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số tiền thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số tiền thuế không được hoàn.
           –  Được nhận quyết định xử lý về thuế, biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế, được yêu cầu giải thích nội dung quyết định xử lý về thuế;
            – Không bị xử phạt VPHC về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

5. Sửa đổi Thời hạn đăng ký thuế

– Hiện hành: Điều 22 Luật Quản lý thuế 2006:

Đối tượng đăng ký thuế phải đăng ký thuế trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày:

+ Được cấp GCN đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

+ Bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh hoặc hộ gia đình, cá nhân thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp GCN đăng ký kinh doanh;…

  • Quy định mới: Điều 30 Luật Quản lý thuế 2019

Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

           6. Sửa đổi Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế

– Hiện hành: Điều 26 Luật Quản lý thuế 2006:

Thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thuế hợp lệ. Trường hợp bị mất hoặc hư hỏng, cơ quan thuế cấp lại trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của người nộp thuế.

  • Quy định mới: Điều 34 Luật Quản lý thuế 2019

Thời  hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế. Trường hợp bị mất, rách, nát, cháy thì cơ quan thuế cấp lại trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
              7. Kéo dàiThời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

– Hiện hành: Khoản 2, Điều 32 Luật Quản lý thuế 2006:

Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm.

          Quy định mới: Khoản 2, Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế. Sau khi quyết toán, các cá nhân có số thuế TNCN phải nộp từ 50.000 đồng trở xuống sẽ được miễn.

Quy định mới này vừa nhằm tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân, vừa giảm chi phí hành thu.

8. Bổ sung Dịch vụ do đại lý thuế cung cấp cho doanh nghiệp siêu nhỏ: Dịch vụ kế toán (Điểm c, Khoản 1, Điều 104).

9. Luật hóa quy định về hóa đơn điện tử: Trước đây, các quy định về hóa đơn điện tử chỉ được quy định tại các văn bản dưới Luật. Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022 (mặc dù Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020)./.