Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc có phải kê khai hàng năm không?

Hỏi: Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc có phải kê khai hàng năm không?

Đáp: Đối tượng nộp thuế chỉ phải nộp hồ sơ chứng minh cho một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ.

Điểm i, Khoản 1, Điều 9 (Giảm trừ gia cảnh), Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn:

“i) Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này.”

Phần mềm khai nộp thuế CyberTax