Chủ doanh nghiệp tư nhân có phải đóng thuế TNCN không? Nếu đóng thì mức đóng thuế TNCN quy định như thế nào?

Hỏi: Chủ doanh nghiệp tư nhân có phải đóng thuế TNCN không? Nếu đóng thì mức đóng thuế TNCN quy định như thế nào?

Đáp: Khoản 1, Điều 183, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”.

Điểm a, Khoản 1, Điều 2 (Người nộp thuế), Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn:

“ Điều 2. Người nộp thuế

  1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:
  2. a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Luật Dầu khí, Luật Thương mại và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân; Văn phòng Luật sư, Văn phòng công chứng tư; Các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; Các bên trong hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, Xí nghiệp liên doanh dầu khí, Công ty điều hành chung.”

Căn cứ các quy định nêu trên, chủ doanh nghiệp tư nhân sau khi  đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập còn lại.

Chủ doanh nghiệp tư nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập khác không liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp tư nhân: Thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ thừa kế, quà tặng,…

Phần mềm khai nộp thuế CyberTax