Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đến mức độ nào phải đăng ký thuế thu nhập cá nhân (TNCN)?

Hỏi: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đến mức độ nào phải đăng ký thuế thu nhập cá nhân (TNCN)?

Đáp: 

Tiết b, Điểm 1, Điều 24 (Đăng ký thuế), Chương 4, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

1. Đối tượng phải đăng ký thuế:

Theo quy định tại Điều 27Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, đối tượng phải đăng ký thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

b) Cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, bao gồm:

b.2. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công kể cả cá nhân nước ngoài làm việc cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài tại Việt Nam.”

Như vậy, tất cả các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đều phải thực hiện việc đăng ký thuế TNCN.

Phần mềm khai nộp thuế CyberTax